1. അവഫം

    1. നാ.
    2. വയർപെരുക്കം, ആന്ത്രവായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക