1. അവബോധക

    1. വി.
    2. അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക