1. അവബ്രവം

    1. നാ.
    2. അപവാദം, മാനനഷ്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക