1. അവഭാഷണം

    1. നാ.
    2. പറച്ചിൽ, സംഭാഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക