1. അവഭാസക

    1. വി.
    2. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകടമാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക