1. അവഭാസിത

    1. വി.
    2. പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട
    3. പ്രകടമായ, തെളിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക