1. അവഭീ

    1. നാ.
    2. പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, അധർമഭീരുത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക