1. അവഭൃഥം

    1. നാ.
    2. യജ്ഞസമാപ്തി
    3. യാഗദീക്ഷാവസാനത്തിലെ സ്നാനം
    4. പുണ്യാഹജലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക