1. അവഭേദ

    1. നാ.
    2. ഖണ്ഡിക്കൽ, ഭേദിക്കൽ, തകർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക