1. അവമ

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും താണ
    3. പാപിയായ
    4. ഏറ്റവും ഇളയ, ഒടുവിലുള്ള
    5. അടുത്ത, അടുപ്പമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക