1. അവമന്താവ്

    1. നാ.
    2. ആക്ഷേപിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക