1. അവമന്ഥം

    1. നാ.
    2. പരുകൊണ്ടും മറ്റും വരുന്ന നീര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക