1. അവമര്യാദ

    1. നാ.
    2. അപമര്യാദ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക