1. അവമാനം

    1. നാ.
    2. അപമാനം, നിന്ദ, അവഗണന
    3. മാനഹാനി, കുറച്ചിൽ
    4. ഘനയളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക