1. അവമാനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മാനക്കേടുവരുത്തുക, നിന്ദിക്കുക, മതിപ്പില്ലാതെ പെരുമാറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക