1. അവമാർജനം

    1. നാ.
    2. തൂത്തുകളയൽ, മായ്ച്ചുകളയൽ
    3. കുതിരയുടെ ദേഹം വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പുബ്രഷ്, കുതിരച്ചീപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക