1. അവമോചനം

    1. നാ.
    2. മോചിപ്പിക്കൽ, വിട്ടയയ്ക്കൽ
    3. പാർപ്പിടം, താവളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക