1. അവമർദപമ്പ്

    1. നാ.
    2. കമ്പ്രഷൻ പമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക