1. അവമർശസന്ധി

    1. നാ.
    2. (സംസ്കൃത നാടകങ്ങളിലെ) വിമർശസന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക