1. അവരജ1

  1. വി.
  2. പിന്നീടുജനിച്ച, ഇളയ
  3. നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ച, താണ
 2. അവരജ2

  1. നാ.
  2. ഇളയ സഹോദരി, അനുജത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക