1. അവരാവര

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും താണ
  2. അവരവർ

    1. -
    2. താന്താങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർ, പലർ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക