1. അവരാഹകം

    1. നാ.
    2. ചീങ്കണ്ണി
    3. കോർമുതല, ശ്രാവ്
    4. നീരാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക