1. അവരാർധ്യ

    1. വി.
    2. ഒടുവിൽ ഭവിച്ച
    3. രണ്ടാമത്തെ പകുതിയെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക