1. അവരുഗ്ണ

    1. വി.
    2. പൊട്ടിയ, കീറിയ
    3. രോഗംപിടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക