1. അവരുദ്ധി

    1. നാ.
    2. തടവ്, നിരോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക