1. അവരോക്ത

    1. വി.
    2. ഒടുവിൽ പറയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക