1. അവരോധനമ്പി

    1. നാ.
    2. കേരളത്തിൽ രക്ഷാപുരുഷന്മാരായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അർധബ്രാഹ്മണരുടെ സ്ഥാനനാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക