1. അവരോഹണം

    1. നാ.
    2. ഇറങ്ങൽ, ഇറക്കം
    3. സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ യഥാക്രമമായ ഇറക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക