1. അവലംബനം

    1. നാ.
    2. തൂങ്ങിക്കിടക്കൽ, ആശ്രയം, ആധാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക