1. അവലംബിത

    1. വി.
    2. ആശ്രയിച്ച, തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, ആധാരമാക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക