1. അവലക്ഷം

    1. നാ.
    2. വെളുപ്പുനിറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക