1. അവലക്ഷണം

  1. നാ.
  2. ദുശ്ശകുനം
  3. ഭംഗി ഇല്ലായ്മ
  4. വൈകല്യം, വൈരൂപ്യം
  5. യോഗ്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം
  6. ലക്ഷണംകെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക