1. അവലാപം

  1. നാ.
  2. അപലാപം
 2. അവലേപം

  1. നാ.
  2. ആഭരണം
  3. പൂച്ച്
  4. അഹങ്കാരം
 3. അവലോപം

  1. നാ.
  2. ഛേദനം, മുറിച്ചുകളയൽ
  3. ചുംബനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക