1. അവലീല

    1. നാ.
    2. അവഗണന, നിന്ദ
    3. കളി, വിനോദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക