1. അവലുണ്ഠനം

    1. നാ.
    2. നിലത്തുകിടന്ന് ഉരുളൽ
    3. കവർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക