1. അവലേഖനം

    1. നാ.
    2. തുടച്ചുകളയൽ, മായ്ച്ചുകളയൽ, കള്ളമായി കണക്കുതീർക്കൽ
    3. ചീകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക