1. അവലേപം

    1. നാ.
    2. ആഭരണം
    3. പൂച്ച്
    4. അഹങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക