1. അവലേഹം, -ഹനം

    1. നാ.
    2. നക്കുക
    3. നക്കിത്തിന്നുന്ന ഭക്ഷ്യം, ലേഹ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക