1. അവലേഹിക

    1. നാ.
    2. ലേഹ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക