1. അവലോകിത

    1. വി.
    2. അവലോകനം ചെയ്യപ്പെട്ട, നോക്കിയ, കണ്ട, നിരീക്ഷിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക