1. അവല്ഗുജ

    1. വി.
    2. ഉത്തമകുലത്തിൽ ജനിക്കാത്ത, മോശപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക