1. അവവം

    1. നാ.
    2. ഒരു വലിയ സംഖ്യ, ഒന്നിനോട് എഴുപത്തേഴു പൂജ്യം ചേർത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക