1. അവവിദ്ധ

    1. വി.
    2. കീഴോട്ട് എറിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക