1. അവശാതനം

    1. നാ.
    2. ശോഷണം, വാടൽ, ഉണങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക