1. അവശീർണ

    1. വി.
    2. തകർന്ന, ഉടഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക