1. അവശീർണക്രിയ

    1. നാ.
    2. പിണങ്ങിപ്പോയവരുമായി ചെയ്യുന്ന സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക