1. അവശേഷിത

    1. വി.
    2. അവശേഷിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക