1. അവശ്യപുത്രൻ

    1. നാ.
    2. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്ത പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക