1. അവസക്ത

    1. വി.
    2. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
    3. ചേർന്നിരിക്കുന്ന
    4. താത്പര്യമുള്ള, ആഗ്രഹമുള്ള, അഭിനിവേശമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക