1. അവസജ്ജനം

    1. നാ.
    2. ആശ്ലേഷം, പുൽകൽ
    3. പറ്റിയിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക